07 Jun 2013

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

   
                                       ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
                                                   ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ
                                                                                                                             Αθήνα, 7  Ιουνίου 2013
                                                                                                                             Αρ. πρωτ : Φ3 646
Προς :
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» εισάγεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2012 και έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό προϋποθέσεις (πραγματική οικονομική αδυναμία, αποδεδειγμένη δυνατότητα τήρησης του προγράμματος δόσεων, υποβεβλημένη φορολογική δήλωση, ενημερότητα οφειλών για καταβολή από 1-1-2013) και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά εκτός περιπτώσεων αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης, οπότε η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη ΔΟΥ/Τελωνείο/Υπηρεσία.Ειδικότερα, οι οφειλές δύνανται να εξοφλούνται τμηματικά σε 48, κατά το μέγιστο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και πάντως όχι πέραν της 30.6.2017, ως εξής:α) με απαλλαγή, κατά 50%, από τις προσαυξήσεις για εφάπαξ καταβολή έως και την 30-6-2013,β) με απαλλαγή, κατά 40%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2014,γ) με απαλλαγή, κατά 35%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2015,δ) με απαλλαγή, κατά 30%, από τις προσαυξήσεις  για εξόφληση έως και 30-6-2016,

ε) με απαλλαγή, κατά 25%,  από τις προσαυξήσεις για εξόφληση έως και 30-6-2017.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή των δόσεων θα γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς άλλη επιβάρυνση του οφειλέτη.

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται:

α) Οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη μετά την 26.4.2013 (ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή).

β) Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελούν:

α) η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,

β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και

γ) στην περίπτωση που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 χιλιάδων ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή.  Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ απαιτείται, επιπλέον, η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών, η αξία της οποίας θα προσδιορίζεται και πάλι από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1112/21.05.2013), ο οφειλέτης θα πρέπει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής να δηλώνει υπεύθυνα το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως ετήσιο εισόδημά, επενδύσεις/συμμετοχές, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), οχήματα κ.α., καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.

Για ποσό οφειλής άνω των 50.000 € ο οφειλέτης υποχρεούται, επιπλέον, να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Σημειώνεται ότι για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 € απαιτείται, εκτός από τα προαναφερθέντα,  διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε εγγυητική επιστολή τράπεζας ή/και σε πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου.

Ωστόσο, παρέχεται το δικαίωμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία να ζητά διασφάλιση της οφειλής ακόμα και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω του προαναφερθέντος ποσού, σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, ενώ η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της υπαχθείσας ρύθμισης.

Ο νόμος παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές

Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του κράτους δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης του προγράμματος δόσεων, να ρυθμίζονται άπαξ και να καταβάλλονται σε 2 έως 12  ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως και σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Επισημαίνεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

Από τη δυνατότητα πάγιας ρύθμισης εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για φοροδιαφυγή.

Όσον αφορά στη διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, ο νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους ως εξής:

α) όταν έχει διαπιστωθεί η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων ή η εκποίηση αυτών με ολοκλήρωση, κατά περίπτωση, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης ή ελέγχου πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας ή διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σχετικά με τη διαδικασία διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τροποποιούνται οι προηγούμενες διατάξεις και ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση αμφισβήτησης οποιασδήποτε πράξης της φορολογικής αρχής, ο υπόχρεος υποβάλει, εντός 30 ημερών από την έκδοση της πράξης, προσφυγή προς την εκδούσα φορολογική αρχή, με αίτημα επανεξέτασης. Με την άσκηση της προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα και καταβάλλεται στη φορολογική αρχή ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού, εκτός εάν υποβληθεί ταυτόχρονα αίτημα αναστολής της καταβολής. Η προσφυγή εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης η οποία και αποφασίζει εντός 60 ημερών, ενώ ο υπόχρεος έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης στα διοικητικά Δικαστήρια.

Τροποποιούνται, επίσης, διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ συνοπτικά ως εξής: Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνεται δεκτή ακόμη και με την καταβολή 10 ευρώ.  Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται, στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης, σε δύο δόσεις. Η πρώτη από τις δόσεις καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση, ενώ το ύψος της δόσης ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου. Η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.

Αντίθετα, στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εκκαθαριστικής δήλωσης χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα.

Σχετικά με το «χαράτσι», μετονομάζεται σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και μειώνεται οριζόντια κατά 15%.  Το αντικείμενο όμως του νέου φόρου διευρύνεται, καθώς θα περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ΕΕΤΑ θα συνεχίσει να εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ σε 5 ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Σημειώνεται ότι η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η ΔΕΗ και οι λοιποί προμηθευτές προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση για την εξόφληση των λογαριασμών.

Στο νόμο, περιέχονται επίσης διατάξεις για τις λαϊκές αγορές με τις οποίες καθιερώνεται η  3ετής διάρκεια των αδειών λαϊκών αγορών (τώρα είναι αόριστης διάρκειας) και διευκολύνεται η μεταβίβαση της άδειας σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης ασθένειας του δικαιούχου σε συγγενείς, πάντα, πρώτου βαθμού.

Επιπλέον, εισάγεται πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πληρωμής. Η ρύθμιση γίνεται σε 12 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 € και  με επιτόκιο 8%προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πληρωμή γίνεται με την αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, ενώ χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα ενός μηνός και αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα εισπρακτικά μέτρα. Όπως και στη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, μπορείς να καθυστερήσεις μέχρι μία δόση.

Στο ίδιο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών εισάγεται, επιπλέον, ρύθμιση «Νέας Αρχής», με τα εξής χαρακτηριστικά:

Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές μαζί με τις προσαυξήσεις τους μέχρι 31.12.2012 και η καταβολή τους γίνεται σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:

–        Μείωση 25% των προσαυξήσεων για εξόφληση μέχρι 30.6.2017.

–        Μείωση 30% των προσαυξήσεων για εξόφληση μέχρι 30.6.2016.

–        Μείωση 35% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30.6.2015.

–        Μείωση 40% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30.6.2014.

–        Μείωση 50% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 1.7.2013.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται αναλόγως του εισοδήματος αλλά δεν μπορεί να είναι κάτω των 50 €, ενώ επιτρέπεται η καθυστέρηση μίας δόσης. Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο 8% προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται ενημερότητα από 1-1-2013.  Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επέκταση της ρύθμισης, ώστε να καλύψει και οφειλές που γεννήθηκαν μέσα στο 2013.

Τέλος, ο νόμος περιέχει διατάξεις για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Συνοπτικά, εισάγεται υποχρεωτικός τόκος υπερημερίας για κάθε ληξιπρόθεσμη εμπορική συναλλαγή, όπως ισχύει στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε ο τόκος οφείλεται 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου.  Αν δεν υπάρχει συμφωνία εξόφλησης, τότε αυτή τεκμαίρεται στις 60 ημέρες. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που οφειλέτης είναι το Δημόσιο.  Διαφορετικές συμφωνίες για υπέρμετρες επιβαρύνσεις του άλλου μέρους ελέγχονται ως καταχρηστικές.  Σημειώνεται ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να προβληθούν στα δικαστήρια και από οργανώσεις σαν την δική μας, εισάγεται δηλαδή δυνατότητα συλλογικής αγωγής, ενώ η διαταγή πληρωμής εκδίδεται πλέον εντός 90 ημερών.

Τέλος, εισάγονται διατάξεις με τις οποίες καταργούνται οι περιορισμοί στο bake off, επιτρέποντας την ίδρυση πρατηρίου άρτου και εγκατάστασης περάτωσης έψησης εντός άλλων καταστημάτων ή υπεραγορών τροφίμων, υπό προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης                                                                Γιώργος Καρανίκας

Συν.:

–   ΠΟΛ.1111/21.5.2013

–   ΠΟΛ.1112/21.5.2013

–   ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107 / 09.05.2013)

[top]