29 Apr 2013

Δημοσίευση Νόμου για την Ρύθμιση των Επιχειρηματικών Οφειλών

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, εισάγονται οι κάτωθι ρυθμίσεις: Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

Με το νέο νόμο, δίνεται ανάσα στις επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη από τον Ιούλιο του 2007, αντί από τον Ιανουάριο του 2008 που προέβλεπε αρχικά η ρύθμιση, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Να υπαχθούν στην ρύθμιση έως τις 15 Απρίλιου 2010. • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Περαιτέρω, του ύψος του ληξιπρόθεσμου χρέους που μπορεί να ρυθμιστεί, αυξάνεται στο 1.500.000 €, αντί του αρχικού 1.000.000 € ανά Τράπεζα, χωρίς πλαφόν ως προς το ύψος του χρέους και τον αριθμό των τραπεζών (στο σχέδιο νόμου προβλεπόταν συνολικό πλαφόν χρέους 3.000.000 € σε όλες τις Τράπεζες). Το επιτόκιο που ισχύει είναι αυτό της ενήμερης οφειλής, η δε διάρκεια της ρύθμισης για τις καταγγελθείσες συμβάσεις είναι κατ’ ελάχιστο επτά έτη.

Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται:

• Επιχειρηματίες με οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1 Ιουλίου 2007 και μετά. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα πανωτόκια στο σύνολό τους.

• Επιχειρηματίες με οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1 Ιανουαρίου του 2005 και μέχρι την 30 Ιουνίου 2007. Αυτοί μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση, με τον όρο να έχουν εξοφλήσει έως τα μέσα Μαΐου του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον το 10% της οφειλής τους. Τα πανωτόκια όμως διαγράφονται, μόνο εάν έχει εξοφληθεί έως τότε (15/5/2010) το 50% της οφειλής.

Ενήμερες Οφειλές

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι παρέμεινε τελικά στο νόμο η δυνατότητα ρύθμισης των ενήμερων οφειλών, παρά την λυσσαλέα αντίδραση των Τραπεζών για την απάλειψή της.

Η διάταξη όχι μόνο παρέμεινε αλλά και βελτιώθηκε.

Συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά οφειλές επιχειρήσεων με τζίρο έως δυόμισι εκατομμύρια € το προς ρύθμιση οφειλόμενο ποσό βελτιώθηκε στα 350.000 € ανά σύμβαση χωρίς όριο και χωρίς πλαφόν (στο σχέδιο νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση ήταν για ανώτατο ποσό 250.000 € ανά Τράπεζα και 1 εκατομμύριο € για το σύνολο των Τραπεζών).

Σε ότι αφορά τις οφειλές μικρών επιχειρήσεων με τζίρο έως 150.000 €, βελτιώθηκε και εδώ το προς ρύθμιση οφειλόμενο ποσό, ανερχόμενο πλέον στα 200.000 € ανά δάνειο (το σχέδιο νόμου προέβλεπε 350.000 € ανά σύνολο δανείων σε μία Τράπεζα).

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις με αίτησή τους έως τις 15 Απρίλιου 2010, ενώ είναι αναγκαίο να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Οι ως άνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της,

β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής,

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. Τειρεσίας

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και απελευθερώνεται από τα δεσμά του Τειρεσία μεγάλος αριθμός επαγγελματιών και επιχειρηματιών, που θα αποπληρώσουν τα χρέη τους. Περαιτέρω, τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από τον Τειρεσία και μπαίνει ένα τέλος στους μακροχρόνιους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή.

Συγκεκριμένα:

•Προβλέπεται το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους.

• Μειώνονται κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον Τειρεσία. •Δεν εμφανίζονται στον Τειρεσία:

– επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους,

– ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 € και
– πρόσφατα εξοφλημένες οφειλές μέχρι 3.000 €.

• Οι Τράπεζες ενημερώνουν ανέξοδα και χωρίς καμία καθυστέρηση τον Τειρεσία για την εξόφληση των οφειλών.

• Προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.

• Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα αυτή, εφόσον υφίσταται εγγύηση από τρίτο, ο οποίος δεν είναι καταχωρημένος στον Τειρεσία.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν τα βαριά πρόστιμα, τα οποία επιφυλάσσονται για τις Τράπεζες που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου και μπορεί να κυμανθούν από 10.000 € έως 500.000 €, ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σημειώστε ότι, οι πρόνοιες του νόμου αυτού αφορούν αποκλειστικά στην ρύθμιση οφειλών προς τις Τράπεζες και δεν έχουν εφαρμογή για τα χρέη προς το Δημόσιο ή προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

[top]